Konferencia- és tréningüzenetek vázlatai

Kikristályosítási tanulmány a Királyok első és második könyvéről

Félévenkénti tréning (2022. július)

 1. A Királyok első és második könyvének Isten ökonómiájára vonatkozó benső kijelentése, amely tipológia révén tárul fel és kerül átadásra
 2. Négy kulcsfontosságú utazás ahhoz, hogy belépjünk a kor szolgálatába azáltal, hogy szorosan követjük a kor szolgálóját, akinél a kor látása van
 3. Elizeus Krisztus előképe az élet kegyelmével való szolgálatában, és mint Isten embere, aki Isten képviselőjeként, az ügyvivő Istenként, viselkedett
 4. Salamon pompás királysága, amely Krisztus királyságának az előképe a millenniumban
 5. Hamarosan
 6. Hamarosan
 7. Hamarosan
 8. Hamarosan
 9. Hamarosan
 10. Hamarosan
 11. Hamarosan
 12. Hamarosan

Kikristályosítási tanulmány Sámuel első és második könyvéről

Félévenkénti tréning (2021. december)

 1. Sámuel első és második könyvének központi gondolata és az eszerint a két könyv szerint feltáruló Isteni Háromság
 2. Az annai szolgálat
 3. Sámuel történetében meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések
 4. A Frigyláda és a szent sátor története
 5. Harc az amálekitákkal
 6. Dávid történetében meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések
 7. Dávid, aki az előképe Krisztusnak, a valódi Dávidnak – Isten eljövendő királysága Királyának
 8. Dávid magja Isten Fiává válik
 9. A gyülekezetnek mint Krisztus Testének az organikus felépítése a szellemi metabolizmus folyamata által aszerint, ahogy a hívők bensőleg megtapasztalják a bennük lakozó Krisztust
 10. Dávid, Méfibóset és Isten kedvessége
 11. Dávid és Abigail – a hadakozó Krisztus és a hadakozó gyülekezet előképei
 12. Sámuel első és második könyvében szereplő öt főbb alaknál meglátható szellemi alapelvek, életleckék és szent figyelmeztetések a jó föld élvezetével kapcsolatban

Kikristályosítási tanulmány Józsué, Bírák és Ruth könyvéről

Félévenkénti tréning (2021. július)

 1. Isten Józsuénak adott megbízása, ígérete és bátorítása
 2. Kánaán földjének birtokbavétele a sátáni erők legyőzése által
 3. Átkelés a Jordán folyón és felkészülés a csatára
 4. Annak szüksége, hogy Isten népe keresse az Úr irányítását, és rendelkezzen az Ő jelenlétével, hogy megjelenítsék az Ő győzelmét a Teste felépítéséért és a királysága terjesztéséért
 5. Kánaán földjének termése és a jó föld elosztásának benső jelentősége
 6. A Bírák könyve benső jelentősége és Izrael hitehagyása Isten imádásában
 7. Isten Deborát támasztotta Izrael bírájának, valamint egy anyának Izraelben, aki gyakorolta a női alárendelődést a férfi előtt, hogy megtartsa Isten elrendelését, és hogy egész Izraelt behozza az Isten királysága és fősége alatti helyénvaló rendbe
 8. Gedeonnak mint Isten erős vitézének a benső jelentősége
 9. Izrael fiainak nem volt királya, és mindenki azt cselekedte, amit jónak látott az ő szemei előtt
 10. Ruth megválasztotta a célját, gyakorolta a jogát, kereste a nyugalmát, és jutalmat kapott Isten ökonómiájáért
 11. Boáz és Ruth – Krisztus és a gyülekezet előképei
 12. Az élet útjának választása az Úr helyreállító munkájában

Kikristályosítási tanulmány Jób, Példabeszédek és a Prédikátor könyvéről

Félévenkénti tréning (2020. december)

 1. A nagy kérdés Jób könyvében és a nagy válasz
 2. Isten, az ember és a Sátán
 3. Jób tapasztalata Isten felemésztő és megfosztó tevékenységéről az Ótestamentumban messze elmaradt Pálétól az Újtestamentumban
 4. Jób és a két fa
 5. Isten szándéka Jóbbal – jó emberből Isten-emberré váljon
 6. Isten elnyerése, hogy Isten átformáljon Isten céljáért
 7. A benső, lényegi isteni kijelentés Isten haladásáról az emberrel és az emberek között az Ótestamentumban, valamint Isten haladásáról az emberben az Újtestamentumban Isten szíve vágyának véghezvitelére és az ember Isten előtti szükségének a megelégítésére
 8. Isten sokféle bölcsessége
 9. A Példabeszédek könyvének imádkozó szellemmel való olvasása, hogy aranyrögöket és drágaköveket adjon nekünk, és ezzel megerősítse a [pozitív értelemben] Krisztust hajszoló életünket Isten ökonómiájának betöltéséért
 10. Istenes életet élni
 11. Az Úr félelmének valódi, lényegi, benső jelentősége Isten ökonómiájában
 12. Hiábavalóságok hiábavalósága, a valóság Jézusban és Isten fiainak a megjelenése